اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۷۸۵۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۵۱۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۵۴۰۸۹۴۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران- اتوبان فتح -مجتمع تجاری ایرانیان،

آدلی استیل ADLISTEEL

تلفن

  • ۶۶۷۸۵۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۷۸۵۱۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۵۴۰۸۹۴۳ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران- اتوبان فتح -مجتمع تجاری ایرانیان،

  خروجی اخبار